دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مکانیک و هوا و فضا
معرفی

مشخصات فردی

نام : شهرام   شاهرودی

پست الکترونیکی : sh-shahroudi@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده مکانیک و هوا و فضا

سمت اجرایی در دانشگاه : عضوگروه فنی ومهندسی

شهرام شاهرودی

محل خدمت:   دانشکده مکانیک و هوا و فضا

^